Current language is: Български (България) Изпълнителна агенция "Медицински одит" - Изпълнителна агенция "Медицински одит"

От 1 април 2019 г. Изхълнителна агенция "Медицински одит" беше закрита. Нейните функции изцяло се изпълняват от Изпълнителна агенция "Медицински надзор"

Понеделник 16 Дек 2019

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Статии

Подаване на жалби и сигнали

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

В КОИ СЛУЧАИ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА ИЛИ СИГНАЛ В ИАМО?
Жалба или сигнал в ИАМО се подава когато:
Лицето е неудовлетворено от качеството на предоставяната в определено лечебно заведение медицинска помощ, което включва:
затруднен достъп,
забавяне на лечението,
усложнения, настъпили по време на лечебно-диагностимния процес,
поставяне на грешна диагноза,
неправилно проведено лечение;
съмнения за проявена лекарска небрежност;
други.
На лицето са нарушени правата му като пациент:
липса на информирано съгласие преди извършване на определени процедури;
неполучаване на достъпна информация от лекуващия лекар, даваща възможност за свобода на избора на лечение;
неоказана своевременна медицинска помощ;
отказ за предоставяне на медицинска документация, поискана по надлежния ред от лечебното заведение.
Налице са съмнения за неправомерно разходване на лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, доставени по реда на Наредба №34/2005 г. на МЗ за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
Съмнения за действието и разпространението на корупционни практики в областта на здравеопазването.

В КОИ СЛУЧАИ НА ПОСТЪПИЛИТЕ В ИАМО ЖАЛБИ / СИГНАЛИ НЕ СЕ ОТГОВАРЯ ИЛИ ТЕ СЕ ПРЕНАСОЧВАТ КЪМ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ?
ИАМО НЕ РАЗГЛЕЖДА жалби и сигнали, които са постъпили АНОНИМНО или се отнасят до:
Уреждане на трудово-правни отношения в дадено лечебно заведение;
Морално-етични проблеми между лекари и пациенти по време на лечение;
Неправомерно издадени болнични листи или съмнения за тяхната достоверност, както и за дейността на ТЕЛК / НЕЛК;
Неправомерно заплащане на потребителска такса в лечебно заведение;
Нарушения, извършени преди повече от една година от датата на получаване на жалбата в ИАМО.
ИАМО не разглежда жалби, ако те съдържат груб и нецензурен език, ако в тях са употребени обидни квалификации и нападки. Използването на правилен книжовен български език е знак на себеуважение и зачитане на институциите в Република България, както и гаранция, че вашият случай ще бъде разгледан и в регламентираните срокове ще получите отговор.

КОЙ МОЖЕ ДА ПОДАДЕ ЖАЛБА / СИГНАЛ В ИАМО?
Жалби и сигнали до ИАМО могат да подават всички физически лица без разлика на гражданство, пол, религиозни убеждения, политическа принадлежност, които имат законен интерес.
Юридически лица – търговци или с нестопанска цел, органи на държавното или местно управление също могат да се обръщат към ИАМО.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ ТРЯБВА ДА ВКЛЮЧВА ЖАЛБАТА / СИГНАЛА?
За извършване на проверка, предприемане на своевременни действия и уведомяване на подателя за резултатите от работата по жалбата / сигнала е необходимо тя да съдържа следната информация:
Данни за подателя, включително за връзка с него;
Пълно, точно и ясно описание на нарушението, свързано с медицинското обслужване;
Данни за нарушителя;
Периода на извършване на нарушението;
Информация за това дали същият случай е в процес на разглеждане от съд или друга институция;
Информация за причинените вреди.
Копия на документи, доказващи извършеното нарушение, ако има такива.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ:
Изчерпателната информация е важна за обективно разглеждане на случая в разумен срок. Липсата на информация не е пречка за приемане на жалбата или сигнала. Всяка необходима информация може да бъде поискана допълнително при или след подаването на жалбата или сигнала.
Сроковете за изпълнение са както следва:
за отговор по жалби и сигнали на граждани, организации, отправени към агенцията – в 30 (тридесет) дневен срок от тяхното постъпване.
за извършване на проверка по подадената жалба или сигнал – определя се в зависимост от изготвения в агенцията план-график на проверките.
за отговор до жалбоподателя след приключване на проверката – в 30 (тридесет) дневен срок жалбоподателят се уведомява за резултатите от проверката и за предприетите действия.

НА КАКЪВ ЕЗИК МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБАТА / СИГНАЛА?
Официалният език, на който се подават жалби и сигнали в ИАМО, е българският или езиците на страните членки на ЕС, като всяка жалба на друг език е необходимо да бъде преведена на български език от лицензирана фирма или заклет преводач – от жалбоподателя и за негова сметка.