Current language is: Български (България) Изпълнителна агенция "Медицински одит" - Дирекция "Контрол върху медицинското обслужване в лечебните заведения"

От 1 април 2019 г. Изхълнителна агенция "Медицински одит" беше закрита. Нейните функции изцяло се изпълняват от Изпълнителна агенция "Медицински надзор"

Неделя 15 Сеп 2019

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Дирекция "Контрол върху медицинското обслужване в лечебните заведения"

1. извършва проверки за съответствието на структурата, управлението, дейността и организацията на медицинското обслужване в лечебните заведения с изискванията на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и нормативните актове по прилагането им;

2. извършва проверки по спазването на утвърдените медицински стандарти и осигуряване на качеството на медицинското обслужване в лечебните заведения;
3. извършва проверки за начина, по който лечебните заведения разходват средства, предоставени им от държавния бюджет по реда на чл. 82 от Закона за здравето;
4. извършва проверки на утвърдените фармакотерапевтични ръководства и извършването на оценка на ефективността на терапията в съответствие с критериите по чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;
5. подготвя проекти на мотивирани предложения:
а) по чл. 116б, т. 9 от Закона за здравето - до регионалната здравна инспекция за заличаване от регистъра на лечебни заведения по чл. 8 и чл. 10, т. 5 от Закона за лечебните заведения, които не спазват утвърдените медицински стандарти;
б) по чл. 116б, т. 10 от Закона за здравето - до министъра на здравеопазването за отнемане на разрешения за лечебна дейност на лечебни заведения по чл. 9 и чл. 10, т. 3, 4, 6 и 7 от Закона за лечебните заведения, които не спазват утвърдените медицински стандарти;
в) по чл. 116б, т. 12 от Закона за здравето - до съответния министър за налагане на дисциплинарно наказание на директора на лечебното заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения;
г) по чл. 116б, т. 14 от Закона за здравето - до министъра на здравеопазването за налагане на административни наказания и прилагане на принудителни административни мерки в областите на дейност на дирекцията;
6. съставя констативни протоколи и актове за установяване на административни нарушения от извършените проверки в случаите, предвидени със закон;
7. анализира причините и условията за нарушенията на финансовата дисциплина, установени при медицинския контрол на лечебните заведения, и предлага мерки за отстраняването им пред компетентните органи;
8. участва в изработването на методически ръководства и инструкции за осъществяване на медицински контрол;
9. уведомява работодателите, органите по безопасност на труда, държавния здравен контрол, Българската агенция по безопасност на храните и органите по опазване на околната среда за вземане на необходимите мерки в случаите, когато при проверка се установят условия на труд и други вредни фактори на околната среда, които заплашват здравето на гражданите;
10. извършва и други дейности в кръга на компетентност на дирекцията, възлагани със заповед на изпълнителния директор.