Current language is: Български (България) Изпълнителна агенция "Медицински одит" - Дирекция "Осигурителни права и права на пациента"

От 1 април 2019 г. Изхълнителна агенция "Медицински одит" беше закрита. Нейните функции изцяло се изпълняват от Изпълнителна агенция "Медицински надзор"

Неделя 25 Авг 2019

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Дирекция "Осигурителни права и права на пациента"

1. следи за осигуряване от Националната здравноосигурителна каса на предоставянето на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса;
2. следи за осигуряване от застрахователите по чл. 83, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване на предоставянето на здравните услуги съгласно застрахователния договор;
3. подготвя и предоставя на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор информация, получена при упражняване на правомощията й по Закона за здравното осигуряване за физическите и юридическите лица, лечебните заведения, които извършват дейност по доброволно здравно осигуряване без лиценз;
4. изготвя проект на годишен доклад до министъра на здравеопазването за състоянието и цялостната дейност по здравното осигуряване;
5. изисква и проверява договори между районни здравноосигурителни каси и изпълнители на медицинска помощ;
6. изисква и проверява договори между застрахователи по чл. 83, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване и изпълнители на медицинска помощ;
7. изисква от Националната здравноосигурителна каса и от застрахователите по чл. 83, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване шестмесечна справка по образец, утвърдена от министъра на здравеопазването, съдържаща данни за броя на обслужените лица, вида и обема на предоставените услуги по договори с районните здравноосигурителни каси и застрахователи по чл. 83, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване;
8. изисква от застрахователите по чл. 83, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване списък на изпълнителите на медицинска помощ, с които имат сключени договори, както и информация, необходима за здравната статистика и наблюдение на здравния статус на населението, във форма и със съдържание, определени със заповед на министъра на здравеопазването;
9. съставя констативни протоколи и актове за установяване на административни нарушения от извършените проверки в случаите, предвидени със закон;
10. извършва проверки по молби, жалби и сигнали на граждани и юридически лица за спазването на правата на пациентите в лечебните заведения;
11. извършва проверки по молби, жалби и сигнали на граждани и юридически лица, свързани с медицинското обслужване;
12. извършва проверки по сигнали за допуснати корупционни прояви и практики в лечебните заведения;
13. подготвя проекти на мотивирани предложения:
а) по чл. 116б, т. 9 от Закона за здравето - до регионалната здравна инспекция за заличаване от регистъра на лечебни заведения по чл. 8 и чл. 10, т. 5 от Закона за лечебните заведения, които нарушават правата на пациента;
б) по чл. 116б, т. 10 от Закона за здравето - до министъра на здравеопазването за отнемане на разрешения за лечебна дейност на лечебни заведения по чл. 9 и чл. 10, т. 3, 4, 6 и 7 от Закона за лечебните заведения, които нарушават правата на пациента;
в) по чл. 116б, т. 12 от Закона за здравето - за налагане на дисциплинарно наказание на директора на лечебното заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения;
г) по чл. 116б, т. 14 от Закона за здравето - до министъра на здравеопазването за налагане на административни наказания и прилагане на принудителни административни мерки в областите на дейност на дирекцията;
14. уведомява работодателите, органите по безопасност на труда, държавния здравен контрол, Българската агенция по безопасност на храните и органите по опазване на околната среда за вземане на необходимите мерки в случаите, когато при проверка се установят условия на труд и други вредни фактори на околната среда, които заплашват здравето на гражданите;
15. извършва и други дейности в кръга на компетентност на дирекцията, възлагани със заповед на изпълнителния директор.