Current language is: Български (България) Изпълнителна агенция "Медицински одит" - Новини
Петък 17 Авг 2018

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

За истината като... “маловажен случай“

Има игра на думи, има и игра на съвест. Много лесно може да подмениш едното с другото – ако играта на думи или спекулативната им употреба, постига определена цел без да изпитваш угризения на съвестта. Негативните внушения и техните автори обикновено се разминават със съвестта като философско и морално понятие.

В Изпълнителната агенция „Медицински одит“ /ИАМО/ работят лекари и експерти с достатъчен опит – в житейски и професионален смисъл, хора с чест, достойнство и морал. Спецификата на медицинската услуга, предоставяна от ИАМО, изисква висока квалификация и умения. В агенцията работят служители и лекари с по две и повече специалности, хабилитирани лица, които са придобили с времето богат опит в одита на медицинските дейности. Да не забравяме факта, че подобна институция бе създадена за първи път в България преди по-малко от 10 години. Със своята квалификация тези специалисти допринасят за постигане на целите и задачите на агенцията, и нещо изключително важно – за постигане на приемственост в една натоварена и отговорна и не дотам привлекателна дейност: чести командировки, интензивност и конфликтност в работата, общ дефицит на медицински кадри в страната.

Направен бе опит всички тези факти и реалности да бъдат очернени, неглижирани, омаловажени и опровергани с различни внушения и приумици.

Например с фразата „смъртта на дете, определена като маловажен случай“.

Подобно заиграване е най-малкото недостойно.

Смъртта, както и животът, никога не са маловажни за всеки един от нас и за нашите близки.

Поради мащаба на клеветата и конкретните юридически обвинения,

решихме да направим няколко пояснения, изчистени от емоционалност поради законовата им тежест.

Може да ви се сторят сухи и скучни, но това е законовата рамка, в която работим. Ще цитираме и поясним конкретни казуси, част от твърде остарелия, но все още действащ Закон за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Закон, по който основно работи КАТ и за който колегите от ИАМО се шегуват: „Ние работим с човешкото здраве, с живота и смъртта, а глобяваме медиците сякаш са превишили скоростта...“  

Казус първи:  

Чл. 28. За маловажни случаи на административни нарушения наказващият орган може:

а) да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание;

Разпоредбата на член 28 от ЗАНН дава възможност на административнонаказващия орган /АНО/, при наличието на маловажни случаи на административно нарушение, да не наложи наказание като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание, като с Тълкувателно Решение №1/12.12.2007 г., Общото Събрание на Наказателна Колегия на Върховен Касационен Съд излезе със становище, че изразът на закона „може“ не обуславя действия при оперативна самостоятелност, а означава възлагане на компетентност и АНО е длъжен да приложи тази привилегирована разпоредба. Същото решение посочва, че в случаите, когато това не е сторено от АНО, а са налице предпоставките за това, то налице е основание за отмяна на наказателното постановление, поради издаването му в противоречие със закона. С други думи казано – нарушението/пропускът или извършеното действие от медицинския специалист или лечебното заведение, по никакъв начин не се е отразило в негативен аспект на лечебно-диагностичния процес.

Пример:

1/Лечебно заведение не е актуализирало вътрешния си правилник в съответствие с изменения в нормативната база. След съставяне наакт за установяване на административно нарушение /АУАН/, лечебното заведение е уведомило агенцията, че е предприело всички необходими действия и е отстранило допуснатото нарушениел В резултат на това АНО прави преценка, че са налице предпоставките да не бъде налагано административно наказание, т.е. да не бъде издадено наказателно постановление /НП/, което означава, че нарушението съществува в правния мир, но нарушителят не се санкционира и не се издава НП.

2/ Съставен е АУАН срещу медицински специалист за това, че в медицинската документация е отразил „без клинични и образни данни за травматични увреждания…“, а на по-късен етап е установено, че пациентът е имал травматични увреждания. Изготвено и издадено е писмо по чл. 28 от ЗАНН, тъй като се установява, че специалистът по образна диагностика не е разчел правилно направените образни изследвания, на база на които е направено заключението, че няма данни за травматични увреждания.

Казус втори:

Чл. 33. (1) Когато за дадено деяние е възбудено наказателно преследване от органите на прокуратурата, административнонаказателно производство не се образува.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 5.11.2017 г.) При констатиране на признак/признаци на извършено престъпление административнонаказателното производство се прекратява, а материалите се изпращат на съответния прокурор. Веществените доказателства и вещите по чл. 41 се пазят от административнонаказващия орган до произнасянето на прокурора.

Наказателното производство се счита за образувано с първото действие, с което започва разследването - чл.23,ал.2 НПК. В случаите, при които сме уведомени, че в съответната прокуратура е образувано досъдебно производство в обхвата на обективните и субективните предели на проверката, следва административнонаказателното производство да не бъде образувано, в съответствие с чл. 33, ал. 1 от ЗАНН.

Следва да се има предвид и новата разпоредба на чл. 33, ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.)- „При констатиране на признак/признаци на извършено престъпление, административнонаказателното производство се прекратява, а материалите се изпращат на съответния прокурор“. Това налага системна оценка и преценка от аналитичен характер от страна както на актосъставителите, така и на административнонаказващия орган, които трябва да съобразят обстоятелството, че признаците на престъпление са различни от състав на престъпление, като признаците са абстрактни и неопределени като брой.

Казус трети:

Чл. 54. Когато се установи, че деянието не е нарушение, че нарушението не е извършено от лицето, посочено като нарушител, или че то не може да му се вмени във вина, наказващият орган прекратява преписката с мотивирана резолюция, като постановява да се върнат иззетите вещи, освен ако притежаването им е забранено, или да се заплати тяхната равностойност в случаите на чл. 46, ал. 4. Вещите, притежаването на които е забранено, не се връщат, а с тях се постъпва по реда, установен в съответните нормативни актове.

Според чл. 54 от ЗАНН, когато се установи, че деянието не е нарушение, че нарушението не е извършено от лицето, посочено като нарушител, или че то не може да му се вмени във вина, наказващият орган прекратява преписката с мотивирана резолюция. Тук трябва да се акцентира върху два момента – видът на акта – резолюция, и изискването към този акт – да е обоснован (аргументиран). Никъде в закона не е предвидена обжалваемост на тази резолюция, затова е важно административнонаказващият орган добре да се мотивира, т.е. резолюцията да е аргументирана и в съответствие със законовите разпоредби. В този случай производството се спира и не се издава Наказателно постановление.

Пример:

Извършва се проверка, установява се нарушение на медицински стандарт, съставя се АУАН на нарушителя, междувременно преди издаване на НП медицинският стандарт е отменен, няма възобновено действие на стар стандарт и/или идентично действаща норма. В резултат на всичко това АНО издава резолюция за прекратяване на административнонаказателното производство поради липса на материалноправна норма.

Вероятно тези правни норми са интересни само за юристи. Но те, освен, че са използвани като мотив за набеждаване, са реалната правна рамка, по която работят експертите в Изпълнителна агенция „Медицински одит“.

Правим тези разяснения именно по повод множеството публикации с негативен и очернящ характер, от един и същ автор, вероятно с лични мотиви и амбиции. Така в последните седмици бе изграден преднамерено стряскащ отрицателен имидж, директно адресиран към работата на ИАМО и нейния екип.

Знаем, че законите не се тълкуват, но резолюциите могат да бъдат употребени. Като „маловажен“ например, поставен върху докладна или друг документ от проверка, установила смъртта на дете. Кой не би се потресъл от такъв факт? А мислите ли, че т. нар. проверяващи остават бездушни, мислите ли , че при подбора на кадри се „търсят експерти“, готови на „зловещи нарушения и корупция, смачкани преписки, търговия с болни хора като с животни...“ – както твърди авторът на този измислен хорър.

Дори в сайта-люлка на неговите изяви се появиха току-що нови „разкрития“ под заглавие „Кой и защо нареди на медиите да мълчат за злините в „Медицинския одит“? Парадоксално, нали? Та някой може ли да посочи една медия, която пропусна да тиражира всичко това?

Лошото е, че вече дори до децата ни стигна тази параноя...И те започнаха да ни гледат подозрително.

Винаги сме вярвали, че дори и с деформирана ценностна система, човек трябва да има усещане за мярка. Лъгали сме се, защото животът сочи друго. Дори в колегията стигнахме и по-далеч: преглътнахме, че сме „дебили“, „тутманици“, „разни там бивши кметове и директори“. Приехме го лично, макар че то засяга цялата здравна система и всичките в нея „безхаберници“...

Можехме да реагираме по-рано, но не го направихме...Въпрос на ценностна система, на морал, на истината и нейния начин на употреба.

Екип на Изпълнителна агенция „Медицински одит“

ИАМО започна изпълнение на проект по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”

Завинаги ...

Завинаги - едни от нас ...

Четете в меню "За нас", подменю "Завинаги едни от нас"

Актуална хроника и новини от дейността на ИАМО

Хроника от дейността на ИАМО
В началото на месеца в румънската столица Букурещ, бе проведен конгрес на Румънските болници в рамките на Румънския болничен събор /ROHO/, в който участие взеха представители от Централна и Източна Европа. По време на инициативата бе представена презентация на тема „Ролята и мястото на Изпълнителната агенция „Медицински одит“ и на Българския лекарски съюз, в осигуряване на качеството на медицинската помощ“. Инициативате бе реализирана след изричната покана на БЛС, отправена към проф. Златица Петрова, и със заповед на Министъра на здравеопазването.
Унгария, Хърватия, Словения, Дания, представители на болничната помощ на домакините и на съсловната организация на румънските лекари, Полша – представители на тези държави бяха сред основните лектори, сред които и нашите участници. Темата на българската презентация предизвика голям интерес и обстойна дискусия, още повече, че само в някои от представените държави съществува подобна одитна институция и опит в тази насока.
В меню „Дейност на агенцията“ предоставяме личните впечатления, представени под формата на отчет на проф. Златица Петрова, резюме от доклада на български език и пълния оригинален вариант на доклада.

От 20 до 22 октомври Трявна бе домакин на Единайстата национална конференция по болнична фармация. По покана на организаторите, в нейната работа участие взе и проф. Златица Петрова, която представи на форума разработка на тема „Роля и място на ИАМО в контрола на фармако-терапевтичните ръководства“. Презентацията бе подготвена от екип на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, с участието на магистър-фармацевт Цанка Пеева и д-р Димитър Георгиев.
Работата на нашия екип по време на тази научна проява остави добри впечатления и предизвика широк отзвук и дискусии. Важно е да се подчертае, че това е част от цялостната политика на ИАМО при участието в процеса на контрол върху използваните медикаменти в различни терапевтични схеми и групи в болничните заведения. Преди време, в отговор на потребностите от такъв анализ, на сайта на ИАМО бяха публикуваните обобщените резултати от контролната дейност в лечебните заведения с профил „медицинска онкология“.
Пълният текст на представения доклад по време на конференцията по болнична фармация в Трявна публикуваме отделно в меню „Дейност на агенцията“.

В Изпълнителната агенция „Медицински одит“ постъпиха писма, адресирани до изпълнителния директор проф. Златица Петрова – съответно от Сметната палата и от Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност. По различен и специфичен начин двете институции изразяват свота позитивна оценка от съвместната ни работа с недвусмисленото намерение колаборацията помежду ни да продължи и в бъдеще.
Смятаме за необходимо да Ви информираме за това, най-малкото поради факта, че позитивните новини и практики в сектор „здравеопазване“ липсват или са твърде оскъдни, а нашият професионален ресурс е насочен към значими каузи: в първия случай при съвместния одит на ИАМО и Сметната палата в две големи АГ болници, а във втория – при участието ни в дискусия на тема „Корупционни рискове при доставката и употребата на медицински изделия“.

ИАМО - Новини и хроника от последните дни

Неотдавна наши експерти бяха на проверка в Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация в Бухово. Покрай деловата си работа, ние сътворихме и поредната добрина на фона на доста кризисното съществуване на болницата, на лекарите и пациентите в нея.
Горди сме с идеята на своите колежки Радка Николова и Евгения Нинова да помогнем на десетките лежащоболни – безпризорни, клошари, ненужни в своите семейства и нежелани от близките си, хора, които, като всички останали, имат нужда от грижа и усещането, че не са сами...
Ще продължим да помагаме на болницата и в бъдеще: с храна, с консумативи, с бельо и с каквото е нужно, закупени с дарени от служителите на ИАМО пари. И най-вече, ще продължим хуманното си отношение към тези хора, забравени от близки и от Бога.


Проф. Златица Петрова посети град Кърджали и с изключителното съдействие на изпълнителния директор на МБАЛ –Кърджали, проведе срещи с Директора на РЗИ, Директора на РЗОК, Омбудсмана на града, председателя на Общинския съвет. Намирайки се на територията на този интересен и красив край на България посети и Златоград, където, в нетрадиционна обстановка, се срещна с Областния управител на Смолянска област и кмета на града. Обсъжданите теми бяха от взаимна полза и с прагматична насоченост към подобряване на качеството на здравните грижи в града и в региона, проблемите на болничните лечебни заведения - финансиране и спешна помощ, участието на местната общественост в решаване на проблемите, прозрачността и обратната връзка с участниците в системата на здравеопазване.


Екип на ИАМО участва в работата на Шестия конгрес на пациентските организации. На откриването бе изтъкнат нарастващият авторитет на одитната институция, добрите ни взаимоотношения, взаимната работа и контактите на агенцията с пациетските организации. Прочетен бе поздравителен адрес от името на ИАМО към участниците в конгреса и към ръководството на НПО.
В научната част на конгресната работа проф. Златица Петрова, от позицията на преподавател във Факултета по обществено здраве на МУ в София и негов представител, представи съвместната разработка с доц. Григор Димитров на тема: „Предизвикателства и решения за промени в управлението и финансирането на здравноосигурителната система“. В презентацията бе изказано мнение относно бъдещото развитие на здравното осигуряване, остойностяването на здравните услуги както на базовия пакет, който следва да покрива НЗОК, така и на пакета, покриващ се от допълнителното здравно застраховане/осигуряване. Акцент бе поставен и върху управлението на НЗОК, което „да се извършва заедно от управител и подуправител, като единият от тях е медицинско лице, а другият – икономист, юрист или финансист“. Добавена е още идеята „Управителят и подуправителят на НЗОК да бъдат избирани чрез публичен конкурс, организиран и проведен от Надзорния съвет...“
Тезите са съвсем в духа на преподавателската и научната сфера, която е призвана да дава идеи за промени, да анализира и прогнозира.
Всичко това бе казано от проф. Петрова на втория ден от конгреса в качеството й на преподавател и експерт по здравно осигуряване и представител на ФОЗ, а не като Изпълнителен директор на ИАМО. В тази своя роля тя бе при официалното откриване в първия ден. И е учудващо как журналисти от гилдията, които се занимават дълго време с темата „здравеопазване“, смесват естетиките с твърдението „управителят на касата да се избира с конкурс, предлага ИАМО“. Като загърбваме отвреме навреме темата за фалшивите новини, то не бива да изпускаме от поглед неточните, непълните или изопачените новини.. Без да изпадаме в излишна дидактика, коректното изречение, според нас, би било следното: „Управителят на касата да се избира с конкурс“, подчерта в научната презентация проф. Златица Петрова, преподавател във ФОЗ на МУ в София, която е и изпълнителен директор на ИАМО...“

Проф. Златица Петрова участва в обзорното предаване на „Дарик радио“ „Седмицата“ на 1 юли тази година. В разговор с водещия Кирил Вълчев бяха обсъдени най-наболелите проблеми в здравеопазването с днешна дата: все по-нарастващата роля на контрола и одита върху медицинските дейности, развитието на системата като цяло и ролята на отделните институции в нея, липсата на електронно здравеопазване, което пречи на лекарите да вършат същинската си работа в пълен обем. В предаването бяха посочени и редица примери на т. нар. „обратна връзка“ – информация за извършени промени и подобрения в организацията на работа, вследствие на препоръки от проверяващите екипи на ИАМО.

ИАМО участва в работата на ХVII Научен конгрес на БЗС

За 17-ти пореден път Научният конгрес на БЗС бе проведен в Бургас. Град с традиции, известен с бохемата и неповторимата си атмосфера, с дъха на липи и тюркоазено море. Откриването беше в самото сърце на Бургаската морска градина. Отличната организация на Конгреса едва ли би могла да бъде факт без активната работа и организационни умения на д-р Николай Шарков, д-р Борислав Миланов и РК на БЗС в Бургас. По време на конгреса цареше атмосфера на висок професионализъм, приятелство и работни дискусии по теми със социална значимост.
Част от тази атмосфера и от деловитостта на конгреса, за втора поредна година, бяха представителите на Изпълнителната агенция „Медицински одит“: проф. Златица Петрова, доц. Росен Коларов и д-р Райна Боянова.
Тяхното авторитетно присъствие бе защитено с участие в научната програма с две презентации: доц. Росен Коларов представи темата „Диференциална диагноза на лицевата болка“, а проф. Златица Петрова аргументира ролята и мястото на ИАМО при управление на риска в денталната практика и постави акцент върху развитието на нормативната уредба и съдебната практика.
Представяме Ви резюме на нейната презентация.

И завършваме с размислите на някои от участниците в конгреса, обобщени в следния пасаж:
„Разговорите между колеги винаги носят приятно усещане. Особено, когато се водят с усмивка и с харизмата на добри професионалисти и приятели. Такава е гилдията на българските зъболекари. Преодоляват собствените си проблеми, за да помагат и лекуват – болката и страданието, но и да вдъхват самочувствие, увереност и „да усмихват“ своите пациенти. Колко ли струва всичко това – усилието, образованието, младостта? Едва ли има съизмерима цена... За да отдадеш най-хубавите си години и живота си на денталната медицина, са необходими ясни цели, талант и магнетизъм. Разбира се, и скромност, търпение, непрекъснато усъвършенстване. Но най-вече – обич към хората!“

Бургас, юни 2017 г.

Проф. Златица Петрова отново оглави Изпълнителна агенция „Медицински одит“

Проф. Златица Петрова – изпълнителен директор на ИАМО

„Да, наистина от началото на м. юни отново съм на поста, който заемах още при създаването на агенцията. Това означава най-малко две неща: продължаване на политиката ни през годините, която утвърждава принципите ни на работа, прави институцията разпознаваема и ни носи самочувствие и авторитет. Най-вече с позитивната мисия, която следваме. А второто, което произтича от факта е, че лично мен и екипът на ИАМО ни чака много работа. Ние се съобразяваме и работим с всички субекти на българското здравеопазване, а пряката контролна дейност се осъществява в съответствие със Закона за административните нарушения и наказания. Звучи доста стряскащо, но ние не просто санкционираме, а работим с колегите от лечебните заведения и с другите структури, които по закон наблюдаваме, по линия на качеството и целесъобразността на извършените медицински дейности, но поставяме акцент основно върху превенцията. Бих повторила няколко ключови думи, които съдържат същината на работата ни и са прицелна точка и в бъдеще:
Превенция – на лекарските или медицинските грешки, на повтарящите се неблагополучия. Дадените препоръки за подобряване на работата и организацията на медицинската дейност, вече са очаквани и оценявани от проверяваните структури, а за предприетите корекции получаваме обратна информация.
Партньорство – линията на откритост и отвореност на институцията, с малки прекъсвания, е водеща през последните 6 години и половина. Подписани меморандуми, но най-вече реални действия и взаимовръзки със съсловните организации, с медицинските университети и научните дружества, с НЗОК, са реалност, която ще доразвиваме в бъдеще.
Подкрепящи политики – в българските реалности и в международен план. Наскоро проведената дискусията в пленарната зала на НС по проблемите на здравеопазването, бе доказателство за верния път на ИАМО. Контрол и все по-сериозен контрол в бъдеще: на алгоритмите и качеството на медицинските дейности, на лекарствената политика, на финансовия еквивалент на извършените услуги, на професионалните и морални качества на екипите. В този смисъл отлично е взаимодествието ни с етичните комисия на БЛС и БЗС. А в международен план – пълноправен член на EPSO и признание с включването ни в работата по два проекта: за електронното здравеопазване и в областта на риск мениджмънта“.

Меморандум за сътрудничество между Изпълнителната агенция „Медицински одит“ и Националната здравноосигурителна каса

Последователни в своята политика, двете институции – ИАМО и НЗОК, подписаха Меморандум за сътрудничество и партньорство в областта на контрола и превенцията в здравеопазването. Съвместни екипи ще осъществяват проверки и контрол върху качеството на медицинската дейност, спазване на изискванията на Националния рамков договор за медицинските дейности и изпълнение на Клиничните пътеки в болничните и извънболничните лечебни заведения, а същевременно – с констатации и препоръки, ще извършват и превантивна дейност в медицинските структури на национално ниво.
Документът е потвърждение за основната мисия и отговорностите на ИАМО и НЗОК в процесите при осъществяването на контрол в системата на здравеопазване в Република България. Меморандумът е и резултат на разбирането и потребността от партньорство, взаимовръзки и обединяване на експертния капацитет в условията на споделена отговорност, доверие и грижа, добросъвестност и морал.
Осъществяването на механизми на сътрудничество и обмен, изграждането на съвместни процедури, практики и алгоритми при осъществяването на превенцията и контрола върху качеството на медицинската дейност, ще бъдат сред първите задачи на двете национални институции. И в рамките на българското законодателство, въз основа на дадените им правомощия и на обществените очаквания, ИАМО и НЗОК ще работят заедно и в сферата на управлението и оценката на риска, като елемент от общия стратегически мениджмънт в българското здравеопазване.
Основната цел в подписването на Меморандума можем да формулираме така: ИАМО и НЗОК ще си партнират чрез предоставяне на експертна оценка и участие в общи проверки по жалби и сигнали, но ще бъдат реализирани и съвместни обучителни форуми за намиране на решения при възникването на специфични казуси и обстоятелства=

Меморандума можете да видите в меню "Дейност на агенцията", подменю "Други документи".

EPSO в България - изводи и анализ

 

Изпълнителната агенция „Медицински одит“ бе организатор и домакин на Интерактивна работна сесия, проведена в сътрудничество с „Европейското партньорство на надзорните организации в областта на здравните услуги и социалните услуги“ (EPSO). Работната сесия се проведе между 19-ти и 21-ви март 2017 г. в гр. София. Целта е създаването на методология за оценка на риска. Методологията ще се прилага в ежедневната контролна дейност на ИАМО. Очаква се резултатите да доведат до понижаване рисковете при предоставяне на медицинска помощ, както и до осигуряване на задължителния минимум безопасност на медицинските услуги и респ. повишаване качеството на последните.
В работната сесия взеха участие експерти от Холандия, Швеция, Нова Зеландия, Великобритания, Естония и Латвия, както и служители от ИАМО.
Бяха споделени и дискутирани добрите практики, прилагани в другите държави. Участниците споделиха наличие на недостиг на ресурси, което налага реорганизация на начина на работата им. Засилва се тенденцията за превантивно предприемане и респ. извършване на действия. В тази връзка все по-голямо приложение намират съвременните информационни технологии, които се използват за подобряване на експертизата и проактивната дейност на контролиращите органи.
Внедряват се методи за събиране на данни от различни източници - регистри на дейности на изпълнителите, регистри на инциденти и специализирани регистри като напр. тези за диабетно болни, анкетиране и т.н. В резултат на обработката на събраните данни се оценява рискът от възникване на неблагоприятни събития (инциденти) в лечебните заведения, което е основание за предприемане на действия по превенция. С изключение на България, всички останали страни-членки са създали механизъм за задължителна регистрация на настъпилите неблагоприятни събития в лечебните заведения от страна на последните. Целта е създаване и прилагане на политика за насърчаване публичността на действията на изпълнителите на медицинска помощ.
Специално внимание беше отделено на ефективността на контрола върху изпълнителите на медицинска помощ и критичното значение на комуникацията между тях и ИАМО.
В резултат на проведената интерактивна работна сесия, всички участници се обединиха около необходимостта от насочване усилията на агенцията от санкционирането към превенцията. Този подход има доказан ефект във всички други страни-членки на EPSO, и беше предложен за България при обсъждането на т.нар. „обща рамка на ключовите индикатори“ за оценката на качеството и безопасността на пациентите.
В потвърждение на желанието на агенцията за активно поведение насочено към осъществяване на действия по превенция е и предстоящото й кандидатстване по програма „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”, инвестиционен приоритет ИП 11, както и предприемането на активни действия за колаборация и партньорство с всички участници в системата на здравеопазване в страната.

Резултатно сътрудничество в името на хуманността

Признание за ИАМО за реализирането на добра практика през 2016 г.

Институтът по публична администрация, който от години насърчава доброто управление, раздаде традиционните награди на участниците в конкурса за добри практики през 2016 г.
Конкуренти в конкурса бяха общо 17 екипа, представящи различни институции в много обществени области. Те бяха разделени в три категории:
- Оптимизиране на работни процеси;
- Открито управление;
- Ангажиране и задържане на служителите.
Изпълнителната агенция „Медицински одит“ бе отличена в третата категория, като получи своята грамота и награда заедно с екипите на РЗИ, Враца и на община Банско.
Този факт не само радва нашата колегия, но е доказателство за последователната и ангажирана позиция както към кадровия потенциал на Агенцията, така и към нашите обществени отговорности в цялостната работа. Приемаме отличието като малка награда за последователните ни политики във всички сфери и етапи от работата ни през 2016 г.

gramota

Обучителен семинар на служителите от ИАМО

В съгласие със своята политика и мисия, Изпълнителната агенция „Медицински одит“ проведе в края на миналата седмица семинар на тема: „Съдебни практики и ефективност на контролната дейност“. Бяха разисквани актуални за работата ни теми, като във фокуса на вниманието на служителите от агенцията бяха поставени процедурата и често допусканите грешки при производството по Закона за административните нарушения и наказания. Акцентирано колегията обсъди процедурата при изготвянето и връчването на Акт за установяване на административно нарушение.
Юридическият екип на агенцията представи пред своите колеги от проверяващите екипи много детайлно и професионално дейността на ИАМО, свързана с реализирането на административна и наказателна отговорност, като следствие от упражнявания от нас контрол.
Смисълът от събитието ще проличи в бъдещата дейност на ИАМО, защото смятаме това обсъждане за поредна стъпка в собственото си усъвършенстване и оптимизиране на работата. По време на семинара бе направен анализ и коментар на работата ни през първото полугодие на 2016 г. с всичките сполуки и грешки, както и множество изводи, свързани с предстоящите функции, дейност, разширяване на екипа и политиките в бъдеще пред ИАМО.

Поради огромния медиен и обществен интерес ИАМО публикува на своята интернет-страница два важни документа: „Анализ на данните от информационната система“ и презентацията „Роля на медицинския одит в полза на пациентите“.

Поради огромния медиен и обществен интерес ИАМО публикува на своята интернет-страница два важни документа: „Анализ на данните от информационната система“ и презентацията „Роля на медицинския одит в полза на пациентите“. Може да ги прочетете в меню „Дейност на агенцията“, подменю „Други документи“.

"Пропуски и неудачи в хирургичната практика, установени чрез проверките на медицинския одит"

Тази актуална презентация на проф. Златица Петрова, представена пред хирургичната колегия, може да прочетете в меню "Дейност на агенцията", подменю "Други документи". 

Кръгла маса на тема “Грешки и неудачи в педиатричната практика”

На 22 май 2016 г. в рамките на XVII-та Национална конференция за общопрактикуващи лекари и педиатри с международно участие, бе проведена дискусия на тема: “Грешки и неудачи в педиатричната практика”
На форума присъстваха лекари – педиатри, ОПЛ и гости лектори от водещите медицински университети в страната и институции. На кръглата маса бяха представени следните доклади:
1. Изводи и поуки от анализа на неудачите в педиатричната практика /установени чрез проверките на медицинския одит/ - проф. З. Петрова, проф. В. Пилософ;
2. Трудният път на болното дете до нужния му лекар – проф. М. Бошева;
3. Неудачи в педиатричната практика – проф. В. Недкова;
4. Грешки и неудачи в педиатричната практика – проф. П. Чакърова, Ив.Чакъров, Н. Юрукова, И. Христозова, Р. Маринов, М. Христова;
5. Грешки и пропуски в педиатричната практика – проф. Н. Ламбов, М. Димитров, В. Петрова;
6. Редки болести в България – регистър, експертни центрове и референтни мрежи – доц. В. Калева
7. Правото на родителите да вземат решение вместо детето срещу правото на детето да бъде здраво-къде е истината ? – доц. Л. Киров, Х. Димитров, Е. Мушанов, Н. Иванова.

Първият доклад беше представен от проф. д-р З. Петрова, Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“
Проф. Петрова запозна присъстващите със статута, развитието и дейността на Изпълнителна агенция “Медицински одит”, /ИАМО/; Визията на ИАМО да стимулира промени в здравеопазването, чрез които да се гарантира достъп на българските граждани до качествена, безопасна, ефективна и ефикасна медицинска помощ; Стратегическите цели на ИАМО: Да съдейства за изграждането и внедряването на система за отчитане на медицинските грешки и Инициативи за подобрения на качеството в здравеопазването съвместно с медицински научни дружества.
Представен беше резултата на направените проверки от ИАМО за периода 2014 - 2015 год. по отношение на получените жалби и сигнали за деца и резултати от проверките на медицински стандарт ”Педиатрия” и медицински стандарт “Неонатология”.
През периода 2014 – 2015 г. в ИА „Медицински одит“ са постъпиили 1206 жабли и сигнали, от които 95 (8 %) се отнасят за деца. В резултат на направените проверки са установени редица пропуски и грешки, които са свързани с:

Информация за участието на екип на ИАМО в работата на XVI конгрес на Българския зъболекарски съюз

Екип на ИАМО, воден от изпълнителния директор проф. Златица Петрова,  участва в работата на  16-я конгрес на БЗС. 

В духа на парньорство, обмяна на опит и споделена отговорност и грижа към пациентите и специалистите по дентална медицина в страната, Изпълнителна агенция „Медицински одит“ в лицето на изпълнителния директор проф. д-р Златица Петрова и екип на институцията, бяха специални гости на проведения 16-ти научен конгрес на БЗС в гр. Бургас.
В дните на научния форум, както и по силата на подписан Меморандум за сътрудничество между страните, представителите на ИАМО и Българския зъболекарски съюз, инициираха и проведоха работни срещи, съвместно с представителите на Районни колегии на БЗС от цялата страна. Специалистите по дентална медицина поставиха за обсъждане и потърсиха съдействие по въпроси, касаещи новоприети разпоредби на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, влезли в сила от 01.04.2016 г.
Бяха изяснени установените нормативни правила, които пряко засягат всекидневната практика на денталните лекари, в това число бяха поети ангажименти за съвместен проект за иницииране на промени в Наредбата на текстове, които в момента не отговарят на условията, при които се осъществяват денталните услуги.
Такъв пример е новата разпоредба на чл. 9б от Наредбата, чрез който се въвежда задължението за водене на медицинската документация от специалистите, а именно лекарите и лекарите по дентална медицина от лечебните заведения за първична извънболнична помощ да попълват амбулаторен лист за извършен преглед на пациента при спазване на изискванията и образците, въведени с националния рамков договор. Във връзка с това, от страна на гилдията бяха изразени съображения и бяха посочени примери от практиката и поради тясната специфика на денталните медицински услуги, се наложи изводът, че новоприетата разпоредба урежда въпроса за медицинската документация частично. Чрез въведеното уточнение, че лекарите по дентална медицина попълват амбулаторен лист за извършен преглед при спазване на изискванията и образците, въведени с националните рамкови договори, законодателят е стеснил обхвата на действие на нормата. С приетия текст на чл. 9б от Наредбата, задължението за попълване на амбулаторен лист при извършен преглед на пациент, се прави по образци, съгласно изискванията на Национален рамков договор за дентални дейности. Това по същество определя и кръга на пациентите, спрямо които се въвежда изискването, а именно тези, при който източник на заплащане е НЗОК/РЗОК.
Това обстоятелство налага с общи усилия на страните, да се инициира промяна в Наредбата, като се въведе допълнителен текст, с който да се уточни, че в случаите на извършени прегледи на пациенти, попадащи извън обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от Националната здравноосигурителна каса, лекарите по дентална медицина ще попълват за извършения преглед амбулаторен лист, който не е по образеца на националните рамкови договори.
Тази нова форма на амбулаторен лист ще бъде предмет на разработване и приемане от страна на сформирана работна група, с представители на двете страни, подобно на вече реализираният проект по приемането на унифицирана Декларация за „информирано съгласие“. И двата случая работата е насочена конкретно за нуждите на гилдията от лекари по дентална медицина, съобразена с изложените в срещите съображения и анализи с примери от практиката.
Дискусия провокира и текстът на чл. 15, ал. 2 на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. Съгласно изменението и допълнението на разпоредбата, в сила от 01.04.2016 г., е въведено изискване в седмичните графици да се посочва и заместник на избрания лекар или лекар по дентална медицина за случаите, когато той не може да изпълнява лично задълженията си, както и неговото местоположение, телефон и други начини за контакт. А също така и местонахождението, телефонът и другите начини за контакт и с дежурния кабинет и/или лечебното заведение, осигуряващи медицинска помощ на пациентите извън графика на избрания лекар или лекар по дентална медицина.
В случая е наложително да се направи отлика от задълженията на общопрактикуващите лекари (ОПЛ), които извършват прегледи в определени часове за амбулаторен прием и домашни посещения на пациентите от тяхната листа. В часовете извън амбулаторния прием, както и през почивните дни, ОПЛ организират неотложната медицинска помощ самостоятелно или чрез договор с друго лечебно заведение, като информират записаните в пациентските им листи лица за адресите и телефони за повикване при нужда. За разлика от ОПЛ, лекарите по дентална медицина нямат пациентски листи, които да се приемат като източник на подобно задължение за организиране на неотложна помощ за потребителите на дентална услуга. Тълкуването на допълнителния текст на чл. 15, ал. 2 от Наредбата, обедини страните около становището, че тази постановка на текста, касаеща лекарите по дентална медицина следва да отпадне.
Повод и необходимост от разглеждане на въпроси, свързани с практиката на съсловието, става подобрения диалог и интензивно партниране между контролния орган и съсловието на професионалистите в денталната медицина, които са пряко ангажирани в подобряване качеството на медицинската дентална помощ.
Промененият характер на правоотношенията между лекар и пациент, налагат и ново разглеждане на принципите и условията, в които те се реализират, както и правната рамка, в която се осъществяват. Именно тази промяна, провокира и инициативи за провеждане на ежегодни обучения на съсловието, по въпросите за качеството на медицинската помощ въобще и на денталната помощ в частност. По време на конгреса бяха направени предложения за организиране на периодични срещи между ИАМО и ръководствата на всички районни колегии на БЗС в страната, на които да се споделят, обсъждат и разясняват въпроси, практики и казуси, с цел постигане на по-качествена медицинска дентална помощ, в условия, гарантиращи и двете страни: както денталния лекар, така и неговия пациент.

Изпълнителната агенция „Медицински одит“ и Столичната община подписаха Меморандум за сътрудничество и партньорство в областта на медицинската практика, превенцията и контрола на качеството на медицинската дейност. Основната идея на съвместния проект е реа

Самия Меморандум може да намерите в меню „Дейност на агенцията“, подменю „Други документи“...

Съвместно сътрудничество в името на здравето

Съвместно сътрудничество в името на здравето ...

През тази година Изпълнителната агенция „Медицински одит“ навърши 5 години от своето създаване, формиране, израстване – време, достатъчно за анализ, изводи и поуки, полезни за експертите в институцията, но и важни за обществения интерес към нашата работа.

В меню „Дейност на агенцията“, подменю „Цели на администрацията“ може да се запознаете с презентация на тема „ИАМО – статут, развитие и дейност за периода 2010-2015 г.“ Сигурни сме, че в анализите и самокритичните оценки ще откриете много отговори, които сте търсили през годините...